Avís legal

CATEi, com a responsable del present lloc web, posa a disposició de tots els usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

CATEi, Associació Catalana d’Empreses de Tecnologia, com a responsable d’aquesta web, es compromet a processar la informació dels nostres usuaris amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals.

1. Dades de CATEi

CATEi és una societat amb domicili a Plaça de Barcelona De Ramón Berenguer el Gran 1, Principal 2ª, Barcelona, i N.I.F. G65245938. Per a comunicar-se amb CATEi, de manera directa i efectiva, podrà dirigir-se a l’adreça de correu electrònic: presidencia@catei.cat

2. Objecte

L’objecte d’aquesta pàgina web és oferir informació sobre CATEi, comprenent la seva ubicació i contacte, els serveis que ofereix la companyia, blog, així com informació sobre les aparicions en els mitjans de comunicació.

L’accés a aquesta pàgina web o la seva utilització per part de l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, el sotmetiment i acceptació del present Avís Legal.

CATEi es reserva el dret de canviar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, les condicions d’ús. Cada vegada que utilitzi la pàgina web regiran les condicions d’ús d’acord amb les modificacions introduïdes a cada moment, per això es recomana que l’Usuari les llegeixi detingudament cada vegada que entri en la pàgina web.

3. Responsabilitat

Qualsevol informació que es trobi publicada en el present lloc web www.catei.cat. pot no ser del tot precisa o no estar totalment actualitzada. És per això pel que CATEi no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta d’integritat, actualització o precisió de les dades i informacions contingudes en les diferents pàgines que formen part del present lloc web.

Tant les opinions públiques com les contestacions a consultes públiques i casos pràctics publicats en el present lloc web, o en qualsevol altre lloc web dependent o relacionat amb aquest, tindran el caràcter d’opinió personals de l’autor d’aquestes. En cap cas es considerarà un servei o una opinió legal, tret que s’indiqui expressament el contrari.

CATEi no es responsabilitza de les decisions adoptades pels usuaris del lloc web així com de les opinions i respostes formulades pels diferents professionals que conformen el seu equip.

4. Accés y ús de la pàgina web

Els continguts i serveis presentats en la pàgina tenen com a finalitat la difusió d’informació sobre els serveis que ofereix i desenvolupa CATEi. L’Usuari accedeix a la pàgina web sota la seva exclusiva responsabilitat.

CATEi posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts i serveis inclosos en la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. No obstant això, no està en condicions de poder garantir aquesta circumstància en tot moment.

CATEi, encara que ha disposat mesures d’antimalware, no pot garantir l’absència de virus o altres components nocius en la pàgina o en els serveis que l’allotgen.

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que en el seu cas poguessin ser aplicable. Així doncs, CATEi no respondrà de les incidències en el servei, degudes a una actuació dolosa o culposa de l’usuari que estigui accedint o navegant en aquest moment.

En conseqüència, no es responsabilitza dels potencials danys, alteracions irreparables o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’Usuari quan aquest accedeixi a la pàgina o la utilitzi.

CATEi no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’Usuari perquè aquest hagi usat de manera indeguda o negligent la pàgina web.

5. Propietat Intel·lectual

De forma no limitativa i sense exclusió, tots els continguts que conformen la present pàgina web (és a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la pàgina web, aparença externa, fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques) són propietat de CATEi o està explotat sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels esmentats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual internacionals i nacionals vigents.

El disseny i la programació de la pàgina web han estat realitzats per Ediciones Farmavet Empresa Editoriol, S.L.

L’accés a la present pàgina web no implicarà, en cap cas, cap renuncia, transmissió o cessió, total ni parcial, dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual.

6. Propietat industrial

Les referències a noms i marques comercials o registrades, així com els logotips o altres signes distintius present en aquesta pàgina web es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial.

Qualsevol usuari que, mitjançant una connexió i dispositius propis navegui sobre la present pàgina web, quedarà subjecte a l’obligació d’usar els serveis de manera diligent, correcta i licita.

Queda totalment prohibida la reproducció, la distribució, la reutilització i l’explotació, així com la transmissió o descàrrega mitjançant qualsevol mitjà. Es prohibeix també la còpia, l’ús per a modificació y/o duplicació, venda, revenda, i altres formes d’explotació amb finalitats comercials o d’altres finalitats.

Així doncs, queda prohibit reproduir, difondre, transformar, transmetre per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, modificar o suprimir la informació, els Continguts o advertiments d’aquest Portal sense la prèvia autorització escrita de CATEi.

Per tant, l’usuari es compromet a no realitzar, sota cap circumstancia, qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualsevol dels drets aquí nomenats de propietat intel·lectual o industrial que pertanyen a CATEi o a tercers presents en la pàgina web.

Qualsevol ús sobre el contingut d’aquesta web amb finalitats comercials queden prohibides. En particular queda terminantment prohibida qualsevol classe d’utilització de les imatges contingudes en aquest lloc, sense consentiment exprés de CATEi.

Els usuaris que vulguin expressar possibles reclamacions derivades d’incompliments dels drets de propietat Intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels serveis oferts mitjançant aquesta pàgina web, hauran d’adreçar-se a la següent direcció de correu electrònic: presidencia@catei.cat

7. Enllaços

Tot enllaç hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web (“enllaços”) a la pàgina web, haurà de ser autoritzat prèviament i per escrit per CATEi, havent d’establir-se l’enllaç en tot cas a la seva pàgina inicial.

Tots els enllaços a pàgines web externes (de tercers), tenen únicament una finalitat orientativa, amb l’objectiu de posar a la disposició de l’Usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès.

CATEi no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb pàgines web externes. En cas que l’usuari detecti que algun dels continguts pugui ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d’un tercer poden dirigir la seva observació a presidencia@catei.cat , amb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç o dur a terme les accions que corresponguin.

Tots els enllaços facilitats en aquest lloc web són oferts a l’usuari com a referències informatives, sense realització prèvia d’una valoració sobre els continguts, serveis o productes oferts.

8. Política de confidencialitat i protecció de dades

CATEi considera fonamental la privacitat de les dades dels usuaris i, és per això pel que aplica una Política de Privacitat basada en els principis de protecció de dades de la Unió Europea.

Per a obtenir més informació, consulti la nostra Política de Privacitat

9. Responsabilitats

CATEi rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

Els continguts de la pàgina web tenen com a única finalitat la d’informar l’Usuari sobre els serveis oferts per CATEi.
Així doncs, CATEi no garanteix la continuïtat del funcionament de la pàgina web, així com que es trobi en tot moment operativa i disponible.

CATEi no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per a la visita i utilització de la pàgina.

CATEi, per tant, informa que l’accés a la present pàgina web no implica l’obligació per part de CATEi de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat dels continguts subministrats a través d’aquesta.

10. Durada i Modificació

CATEi tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades amb la finalitat de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent.

A demés, CATEi podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquesta pàgina Web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’Usuari.

11. Denúncia d’irregularitats

Per a la denúncia d’irregularitats respecte del compliment del present Avís Legal o qualsevol normativa aplicable es posa a disposició de l’usuari la següent adreça de correu electrònic: presidencia@catei.cat

I si ho prefereix a:

Plaça Ramon Berenguer el Gran 1, pral. 2a (entre la Via Laietana i la capella de Santa Àgata), 08002 Barcelona.

12. Política de Cookies

L’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també coneguts com a cookies o tecnologies similars, a través de la pàgina web de CATEi es regirà pel que s’estableix en la Política de Cookies, accessible en tot moment des de la pàgina web, sent part integrant del present Avís Legal.

13. Legislació aplicable

Els presents termes es regeixen per la llei espanyola i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.