Política de privacitat i protecció de dades personals

  • CATEi
  • Política de privacitat i protecció de dades personals

En compliment amb la normativa de protecció de dades, el Reglament 679/2016 General de Protecció de Dades (RGPD/GDPR) i Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals LOPDGDD), es facilita a l’usuari la informació relativa al tractament de les dades personals mitjançant la present política de privacitat.

La utilització de la present web i formularis presents en la mateixa requereix l’acceptació del tractament de les dades de l’usuari conforme a aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d’accés i l’enviament d’informació comercial per via electrònica.

Pot contactar amb nosaltres per a resoldre qualsevol dubte dirigint-te a la següent adreça electrònica: presidencia@catei.cat.

1. Qui és el Responsable de tractament de les seves dades?

CATEi, Associació Catalana d’Empreses de Tecnologia, amb domicili a Plaça de Barcelona De Ramón Berenguer el Gran 1, Principal 2ª, Barcelona, i N.I.F. G65245938, és responsable del tractament de les dades personals.

2. Quina és la finalitat del tractament de les seves dades?

CATEi tractarà les dades amb la finalitat de registrar l’empresa col·laboradora. Per a fer-ho caldrà, a banda de la informació per a poder identificar l’empresa, les dades personals de la persona física que actuï com a representant de l’empresa en qüestió. Dins d’aquestes dades podrem trobar el seu nom, cognoms i correu electrònic, així com informació sobre dades econòmiques i bancàries en cas de que es tracti d’una persona en règim d’autònom.

En funció de la naturalesa de la sol·licitud generada per l’usuari, la finalitat del tractament de les dades comprendrà, de manera enunciativa i no limitativa:

  • Tractarem aquestes dades personals amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació entre CATEi i l’empresa col·laboradora que representa.
  • Així doncs, també es tractaran les dades amb la finalitat d’enviar informació sobre els serveis que ofereix l’Associació per tal de mantenir a les empreses al corrent de novetats i per tal de complir amb les finalitats estatuàries. Tret que es manifesti el contrari, l’usuari rebrà el butlletí de novetats i noticies, entre d’altres, sobre licitacions i esdeveniments del sector.
  • Finalment, també es tractaran les dades amb la finalitat d’inscripció, per tal d’incloure a l’usuari en la participació d’esdeveniments organitzats per l’Associació. En cas de que els esdeveniments no siguin gratuïts, a banda de les dades identificatives de l’usuari, es requerirà la informació de pagament i facturació. L’informem que CATEi, en cap cas, elaborarà perfils o realitzarà decisions automatitzades.

3. Quina és la base de legitimació del tractament de les seves dades?

CATEi informa que tractarà les seves dades, atenent la finalitat sol·licitada, sobre la base de:

  • El seu consentiment,
  • Execució d’un contracte,
  • Aplicació de mesures precontractuals,
  • Compliment legal i/o
  • Interès legítim.

Les seves dades personals com a representant o autònom seran tractades sobre la base jurídica de l’execució del contracte per tal de mantenir i gestionar la relació entre l’Associació i l’empresa.

Així doncs, l’enviament de publicitat als representats de l’empresa associada es basarà en l’interès legítim, el qual es basarà en mantenir al corrent de les novetats de l’Associació i del sector, així com de les activitats.

Finalment, la base jurídica del tractament de les dades necessàries per a formalitzar la inscripció, participació i adquisició d’entrades als esdeveniments es basarà en la adequada execució del contracte.

4. Qui és el destinatari de les seves dades?

CATEi informa que tindran accés a les seves dades personals alguns dels prestadors de serveis tecnològics i de gestoria. Aquests accediran a les dades amb la finalitat d’executar el serveis que presten a CATEi (com, per exemple, el servidor de correu electrònic, sistemes d’allotjament al núvol o el servei de gestoria).

Tots els prestadors de serveis tractaran les seves dades segons les instruccions i comandament de CATEi.

En el cas de persones autònomes, CATEi podrà cedir les seves dades identificatives i bancàries al servei de gestoria i entitat bancària amb la finalitat de completar els pagaments corresponents.

5. Transferència de dades internacionals?

CATEi informa que, per a prestar els seus serveis, no es preveu transferència internacional.

En el cas excepcional que, un encarregat del tractament que actuï sota la responsabilitat de CATEi, tractés les dades personals en un tercer país, aquest tractament es realitzarà aplicant totes les mesures de seguretat i control a l’abast de CATEi, amb la finalitat de protegir les seves dades personals.

6. Quin és el termini de conservació de les seves dades?

Les dades proporcionades seran mantingudes mentre sigui vigent l’acord de col·laboració entre CATEi i l’empresa. Un cop finalitzat l’esmentat acord, les dades seran bloquejades durant els cinc anys posteriors, per a les possibles gestions tributàries i per cobrir possibles responsabilitats.

El termini de conservació serà el mínim legal establert i, en els casos que correspongui, mentre no retiri el seu consentiment.

7. Quins són els seus exercicis de dret en matèria de protecció de dades?

CATEi informa que podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació de tractament, portabilitat i oblit, així com retirar el seu consentiment posant-se en contacte, mitjançant correu electrònic, a la següent adreça: catei@catei.cat. També podrà exercir els seus drets posant-se en contacte mitjançant correu postal a la direcció de l’Associació indicada.

L’usuari haurà d’especificar quin dret desitja exercitar, així com còpia de les seves dades identificatives (ex. DNI/Passaport). En cas que, per a verificar la seva identitat, necessitem dades addicionals als quals ens facilitis, li ho farem saber.

A demés, podrà interposar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

8. Veracitat i actualització de les seves dades

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació.

9. Actualització de la Política de Privacitat

La present política de privacitat ha estat actualitzada al novembre de 2021.

CATEi, en el cas d’actualitzar la present Política de Privacitat publicarà les successives versions en la present web.